جرج سیمون اهم در سال 1787 در آلمان متولد شد. پدرش قفل ساز و مادرش، فاریا، دختر یك خیاط بود. با اینكه پدر و مادر جرج تحصیلات خود را به پایان نرسانده بودند. اما پدر جرج تحت تعلیمات و مطالعات شخصی خود بود تا جایی كه قادر بود پسر خود را به عالیترین نحو با تعلیمات خود آموزش دهد.

در 1805، اهم وارد دانشگاه Er Langen شد و درجه دكتری را دریافت كرد. او كتابهایی در زمینه هندسه نوشته و در همان زمان به تعلیم ریاضیات در چندین مدرسه مشغول بود. بعد از آنكه او به كشف الكترومغناطیس كه در سال 1820 اتفاق افتاد علاقه‎مند شد، در لابراتوار فیزیك مدرسه‎ای شروع به كار و آزمایش كرد. در دو مقاله مهم در سال 1826 اهم، تصویری ریاضی از هدایت گرما در مدارهای مدلسازی شده فوریه ارائه داد. این مقاله‎ها، استنباط اهم از نتایج پدیده‎ها و آزمایشات تجربی را افزایش داد و بخصوص در مقاله دوم، او قادر بود قوانینی كه برای شرح و توضیح نتایج كارهای انجام شده دیگران بر روی "پیل" بود را مطرح كند. اجزای ابتدایی یك سلول الكتروشیمیایی: 1) الكترودها (X و Y) كه هر دو از مواد برنده الكتریكی ساخته شده بودند: فلز، كربن، تركیبات ... 2) الكترودهای مرجع (A و B و C) كه در برخورد با جسم تحلیل رونده، فاسد می‎شوند. 3) خود سلول یا محفظه‎ای كه از مواد بدون حركت و بی‎اثر تشكیل شده باشد: "شیشه، ... 4) الكترولیته‎ای كه حاوی یون می‎باشد.

با استفاده و كمك از آزمایشات فراوانی كه جرج سیمون اهم انجام داده بود، توانست روابطی اساسی بین ولتاژ، جریان و مقاومت بدست آورد. چیزی كه امروز به عنوان قانون اهم شناخته می‎شود. او كتابی را در مورد نظریه الكتریسته اش در سال 1827 منتشر كرد . معادله I=V/R به عنوان "قانون اهم شناختهمی شود. با این شرح كه مقدار ثابتی ازجریان كه ازسیمی عبور بكند . دقیقاً متناسب است با ولتاژ دو سر آن سیم ، تقسیم بر مقاومت آن .