آموزش راه اندازی موتور پله ای مغناطیس دائم با استفاده آز آی سی درایور L298Nموتور پله ایهمان طور که می دانید موتور های پله ای مغناطیس دائم به دو نوع «تک قطبی» unipolar و «دو قطبی» bipolar تقسیم می شوند . نوع تک قطبی 4 سیم خروجی دارند و نوع دو قطبی 5 یا 6 سیم خروجی دارد . ولتاژ معمول این موتور ها 5 و 12 و 24 می باشد ولی می توان ولتاژ هایی دیگر از آن یافت که تعداد آن بسیار کم است . این موتور ها با توجه به شرکت سازنده و ساختمان داخلی و .. دارای جریان کشی متفاوتی می باشند . چون جریان و ولتاژ موتور های پله ای ریاد است و نمی توان آن را مستقیما به کنترلر وصل نمود مجبوریم از مدار های واسطه با نام درایور استفاده کنیم . که یکی از آی سی های معروف جهت درایو موتور های کوچگ ای سی L298N می باشد .آی سی L298N تنها موتور هایی را که دارای ولتاژی بین 5 تا 46 و جریان کشی حداکثر 2 آمپر می باشند را می تواند راه اندازی نماید. با توجه به این که در ربات های دانشگاهی و مسابقاتی معمولا از موتور های ضعیف استفاده می شود استفاده از این ای سی محبوبیت زیادی پیدا کرده است .


ساختمان داخلی L298Nترتیب و نام پایه ها ی آی سی L298Nراه اندازی موتور پله ای مغناطیس دائمبرای راه اندازی ، به دو باطری نیاز داریم . یکی برای تغذیه آی سی و دیگری برای تغذیه موتور ها ، منفی دو باطری را با سیم به هم وصل می کنیم و آن را «زمین» می نامیم یعنی مقدار آن صفر ولت ، فرض می شود . دقت شود باطری تغذیه موتور ، دارای ولتاژی برابر یا بیشتر از ولتاژ موتور و دارای قابلیت جریان دهی بیشتر یا مساوی با جریان مورد نیاز موتور باشد . همچنین ولتاژ باطری تغذیه آی سی باید بین 4/5 تا 7 ولت باشد . برای جلوگیری از سوختن آی سی باید پایه های 2 و 3 و 14 و 15 را با استفاده از دیود محافظت کنیم یعنی به هر یک از پایه ها دو دیود وصل می نماییم . کاتد دیود اول را ( قسمتی که خط دارد ) به سر مثبت باطری تغذیه موتور ، و آند دیود اول را به پایه آیسی وصل می نماییم و کاتد دیود دوم را به پایه آیسی و آند دیود دوم را به زمین وصل می نماییم ( مطابق شکل ) . اگر موتور دو قطبی بود خروجی های 1 و 2 موتور را به سر مثبت باطری تغذیه موتور وصل می نماییم .
سپس طبق آن چه در زیر آمده پایه ها را وصل می نماییم .


پایه شماره یک CURRENT SENSING A

این پایه را به زمین ( منفی باطری ) وصل می نماییم .

پایه شماره دو OUT PUT 1

این پایه را به یک پایه ی a1 موتور وصل می نماییم . ( حفاظت توسط دو دیود فراموش نشود)

پایه شماره سه OUT PUT 2

این پایه را به یک پایه ی b1 موتور وصل می نماییم . ( حفاظت توسط دو دیود فراموش نشود)

پایه شماره چهار SUPPLY VOLTAGE VS

این پایه را به سر مثبت باطری تغذیه موتور وصل می نماییم .

پایه شماره پنج INPUT 1

این پایه را به یکی از پایه های کنترلر وصل می نماییم .

پایه شماره شش ENABLE A

این پایه را به سر مثبت باطری تغذیه آی سی وصل می نماییم .

پایه شماره هفت INPUT 2

این پایه را به یکی از پایه های کنترلر وصل می نماییم .

پایه شماره هشت GND

این پایه را به زمین ( منفی باطری ) وصل می نماییم .

پایه شماره نه LOGIC SUPPLY VOLTAGE VSS

این پایه را به سر مثبت باطری تغذیه آی سی وصل می نماییم .

پایه شماره ده INPUT 3

این پایه را به یکی از پایه های کنترلر وصل می نماییم .

پایه شماره یازده ENABLE B

این پایه را به سر مثبت باطری تغذیه آی سی وصل می نماییم .

پایه شماره دوازده INPUT 4

این پایه را به یکی از پایه های کنترلر وصل می نماییم .

پایه شماره سیزده OUT PUT 3

این پایه را به یک پایه ی a2 موتور وصل می نماییم . ( حفاظت توسط دو دیود فراموش نشود)

پایه شماره چهارده OUT PUT 4

این پایه را به یک پایه ی b2 موتور وصل می نماییم . ( حفاظت توسط دو دیود فراموش نشود)

پایه شماره پانزده CURRENT SENSING B

این پایه را به زمین ( منفی باطری ) وصل می نماییم .کنترل موتور

اکنون می توانید با نوشتن برنامه در کنترلر (میکروکنترلر یا رایانه یا .... ) موتور را به وسیله 4 پایه کنترل نمایید نحوه کار

اگر می خواهید موتور پاد ساعت گرد بچرخد کافی است ترتیب اعمال ولتاژ در ورودی را معکوس نمایید . اگر می بینید موتور در جهت خاصی نمی چرخد ، در ترتیب پایه ها اشتباه کرده اید . اگر ترتیب پایه ها را نمی دانید جهت تشخیص باید تمام حالات را امتحان نمایید . در دوقطبی ها دو سیم هم رنگ وجود دارد که آن همان سیم مشترک است یعنی باید مستقیما به سر مثبت باطری تغذیه موتور وصل شود .